Podstawa prawna

Sąd Rejonowy w Człuchowie działa na podstawie:

  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 ze zm.)
  • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 365 ze zm.)
  • Konstytutywne podstawy statusu prawnego dla sądu stanowi art. 10 (trójpodział władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej) i art. 175 (wymiar sprawiedliwości w RP sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy wojskowe) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, stanowiący, iż sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.

Podstawy prawne organizacji Sądu Rejonowego w Człuchowie:

  • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. poz. 2548 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 1141)
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2020 r. poz. 3)
  • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2019 r. poz. 138).

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna